https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

http://6gimum.law112.com

http://obeilo.ngi3e.com

http://zsp45s.xidi114.com

http://zmkg1n.9633.org.cn

http://1hjan6.dharmism.com

http://nvye1m.solibain.com

http://rzrd6h.optinone.com

http://jrzsqj.ylcyy.cn

http://viw90k.ilookall.com

http://cpswz5.clubjobz.com

注册
刘奇:深化扫黑除恶专项斗争 严查涉黑涉恶腐败

江西郭璞峰景区投资2.7亿 惊现"泥巴"护栏一掰就断

传奇私服1.76 加勒比地区的业务恢复正常佛罗里达-加勒比邮轮协会(Florida-CaribbeanCruiseAssociation)一直在为飓风灾害过后加勒比地区邮轮产业的重回正轨造势。


来源:中国江西网

正在兴建的江西郭璞峰景区护栏,经不住游客用手拍打,只要手掌稍微用力,这些护栏“分分钟就折断”。江西头条记者在采访中发现,这些脆弱的护栏,表面看是水泥,用手指一揉碎才发现,建筑材料类似于泥土。护栏的下方,是一座大型水库。建出这样劣质工程,对前来观景的游客既有生命之忧,也涉嫌坑害开发公司,骗取财政资金。

正在兴建的江西郭璞峰景区护栏,经不住游客用手拍打,只要手掌稍微用力,这些护栏“分分钟就折断”。江西头条记者在采访中发现,这些脆弱的护栏,表面看是水泥,用手指一揉碎才发现,建筑材料类似于泥土。护栏的下方,是一座大型水库。建出这样劣质工程,对前来观景的游客既有生命之忧,也涉嫌坑害开发公司,骗取财政资金。

景区现“泥巴”护栏 对游客有性命之忧

郭璞峰地处景德镇、上饶交界处,群山绵延,内有文保古迹。

景区还没有正式营业,逢节假日,这里的游客却络绎不绝,在刚刚过去的“五一”假期,部分游客在水库的堤坝上游玩时,发现看似用水泥修筑的护栏,只要用巴掌一拍打,或用手一推搡,护栏就会粉碎、断裂。其中,有游客向江西头条记者发来视频,以证“这就是豆腐渣工程,迟早会害死游客”。

记者根据网友提供视频,在景区水库现场看到,除堤坝两侧修建了数十米的护栏外,从堤坝开始,还修建了一条通往水库下方的景观道,护栏的总长度在千米左右。触目惊心的是,这些修建不到一年、尚未正式迎客护栏,正大范围开裂,有的断裂。

从表面看,这些护栏都是用水泥浇筑,但断裂的部位暴露护栏为空心结构,只要有人用一推,护栏就会断裂,用手指一掰,局部就会破裂,这些建筑材料能轻易揉碎,怎么看都是泥土。

现场的游客说,若车辆经过堤坝遭遇打滑、游客在这里一旦发生拥挤,护栏都起不到保障作用,这样的豆腐渣工程,对游客的生命财产安全留下隐患。

景区投巨资打造 有财政资金配套

江西头条记者在采访中了解到,一家旅游公司正对郭璞峰景区正进行整体开发、建设。其宣传栏上显示,旅游公司目前已经投入了4800万元,主要用于景区的基础工程,其中,水库的堤坝、护栏已经完工。

目前,景区的漂流、宋元古道、库坝项目基本竣工,从2017至2020年间,还将建设酒店、山庄、景观大道及寺庙,投资金额高达2.7亿元。

上述项目建设资金,有的由景区自筹,有的已通过昌江区旅发委申报政府,通过财政资金配套。

在出现“泥巴造”护栏这样的劣质工程,当地的一些居民、游客开始心疼旅游开发公司和地方政府,称“钱都被黑心承建商赚了”,开发商和地方政府监管不到位。

除堤坝护栏易碎外,郭璞峰景区内局部用混泥土浇筑的护坡,也出现较严重的开裂。

已安排专人安全巡视项目 不合格会要求重建

5月3日,江西头条记者联系上景区开发商、江西郭璞峰生态农业发展公司项目经理舒小东,对方称“泥巴造”护栏问题属实,堤坝水泥护栏、桥面护栏及水泥护坡等工程,还在建设过程中,未竣工验收。

景区发现部分在建工程存在质量问题后,已积极整改,并安排了人员巡视,提醒游客注意安全,并在部分路段设置了安全提示牌。

对驾车前来的游客,景区要求游客必须将车辆停在专门的停车场,避免因水泥护坡及道路等问题发生意外。舒经理解释,景区建设资金,大部分是公司自筹,国家配套资金只是其中一部分,安监等政府部门,会定期来景区对工程质量、进度等问题进行检查。他们作为出资方,对出现不合格的项目工程,会追究承建商的责任,要求重建。

对此,江西头条记者还联系上昌江区旅发委,但对方未给出说法。

记者手记:

郭璞峰景区山清水秀,是大美江西的一个缩影。当民间资本在参与开发、打造这样的一个景区时,景德镇当地政府给予了大力支持,市、区主要领导多次来到现场,帮着出谋划策,并安排财政配套资金给予扶持。遗憾的是,投巨资建造景区尚未开门迎客,就暴露出“泥巴护栏”这样的劣质工程,暴露承建商“黑了良心”的同时,也折射出投资商、当地职能部门监管不力。景区道路崎岖、险峻、还有坡面陡峭湖泊、水库,如果防护设施出现问题,对游客的生命就是潜在威胁。请郭璞峰景区,以百年大计的使命感和责任感去建造这些基础工程。能预见的是,景区一旦开门迎客,逢节假日,就会人流如织,一旦发生群体性事故,后果堪忧。

[责任编辑:李波]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

免责声明

本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。提供该页内容是出于为广大网友提供参考信息为目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。用户不得用于任何商业目的,不得以任何方式修改本作品,基于此产生的法律责任凤凰网江西频道不承担连带责任。如有问题请联系city_jx@ifeng.com。

今日推荐

江西微信
凤凰新闻 天天有料
分享到:
格西 地铁古城家园社区 司徒村 枫木镇 顺济新桥 洞井瑶族乡 石村镇 大褚村回族乡 汝溪镇 北医三院 南刘庄村委会 墨玉县 勐烈镇 洲岭乡 联春村 油馍 教场村村委会 新岭 横江背 王家么店子 俸伯中学 省二院 场东 南彩镇 中金堆
早点店加盟 早点工程加盟 安徽早餐加盟 雄州早餐怎么加盟 早餐店 加盟
我想加盟早点 早点来加盟 我想加盟早点 连锁早餐加盟 特色早餐
早餐肠粉加盟 天津早点小吃培训加盟 中式早点快餐加盟 早点连锁加盟 移动早餐加盟
新尚早餐加盟 早餐培训加盟 上海早点 上海早餐加盟 早点招聘