https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

http://7tkn2l.horsholt.com

http://m8oelj.sgribbon.com

http://nwcl3d.jinrc.com.cn

http://led75n.yatsun.cn

http://l7283j.djybxzp.cn

http://jalypg.ashesrip.com

http://2k20wm.metajp.com

http://v0y6sb.garvin.cn

http://ubbmdu.bandebrewing.com

http://pijijz.stidbox.com

扫码手机看房
嘉和城

400-032-4608 164865

点击收起
 • 效果图(65)

 • 地图

 • 实景图(167)

 • 样板间(341)

 • 施工进度图(21)

 • 周边配套图(49)

 • 交通图(5)

 • 楼层平面图(6)

楼盘价格
11500 元/平方米 (有效期:18.9.27-18.10.27)
【价格说明】
嘉和城高迪公馆目前在售5#楼,同时2#楼诚意登记中,面积均为220-280㎡的大平层,参考均价12000元/㎡。
我要看房:最新看房活动,楼盘优惠信息通知我 已有77人报名
立即报名
看房福利 扫码领取
楼盘位置
兴宁 昆仑大道995号查看地图
开盘时间
2018-10-19
开盘描述
高迪公馆6#7#已开盘更多>>
400-032-4608 164865
微信扫码拨打, 节省您90%时间!

嘉和城楼盘动态

更多>>

2018-10-19最新

预计2018-10-19高迪公馆组团交房入住

2018-10-19

预计2019年12月底温莎北郡17-19#楼交付入住

2019年下半年

预计2019年下半年布洛可1-8#/5-10#交付入住

2018年08月

预计2018年8月底塞纳北岸1-10#交房入住

2018-10-19

高迪公馆1栋、2栋获取预售许可证:南房预字(2018)第269号

2018-10-19

高迪公馆6#7#已开盘开盘

2018-10-19

高迪公馆3栋、5栋获取预售许可证:南房预字(2018)第222号

2018-10-19

白鹭后海8栋获取预售许可证:南房预字(2018)第148号

2018-10-19

塞纳左岸2栋、5栋获取预售许可证:南房预字(2014)第051号

2018-10-19

高迪公馆6栋、7栋获取预售许可证:南房预字(2018)第117号

2018-10-19

12月30日温莎北郡17-19#楼已开盘开盘

2017年下半年

塞纳北岸、温莎北郡3期开盘入住

2018-10-19

温莎北郡17栋、18栋、19栋获取预售许可证:南房预字(2017)第439号

2018-10-19

布洛可五区10栋获取预售许可证:南房预字(2017)第348号

2018-10-19

布洛可一区8栋获取预售许可证:南房预字(2017)第349号

2018-10-19

布洛可五区1栋、5栋、8栋获取预售许可证:南房预字(2017)第283号

2018-10-19

塞纳右岸南1栋、6栋获取预售许可证:南房预字(2017)第256号

2018-10-19

塞纳右岸北1栋、2栋、3栋、6栋获取预售许可证:南房预字(2017)第255号

2018-10-19

白鹭前湖1栋、2栋、5栋、6栋、7栋获取预售许可证:南房预字(2017)第254号

2018-10-19

布洛可组团预计6月25日开盘开盘

2018-10-19

布洛可五区6栋、7栋、11栋获取预售许可证:南房预字(2017)第162号

2018-10-19

布洛可三区1栋获取预售许可证:南房预字(2017)第154号

2018-10-19

布洛可五区2栋、3栋、9栋获取预售许可证:南房预字(2017)第136号

2018-10-19

布洛可三区5栋获取预售许可证:南房预字(2017)第137号

2018-10-19

布洛可组团2018-10-19开盘开盘

2018-10-19

布洛可三区2栋、3栋、6栋、7栋获取预售许可证:南房预字(2017)第090号

2018-10-19

2018-10-19开盘开盘

2018-10-19

布洛可二区1栋、2栋、3栋、5栋获取预售许可证:南房预字(2017)第038号

2018-10-19

布洛可一区2/7/9/10#楼已开盘开盘

2018-10-19

布洛可一区3栋、9栋、10栋、11栋获取预售许可证:南房预字(2016)第350号

2018-10-19

新组团布洛克开盘开盘

2018-10-19

2号楼,5号楼获取预售许可证:南房预字(2016)第314号

2018-10-19

13号楼,15号楼获取预售许可证:南房预字(2016)第315号

2018-10-19

10月23日塞纳北岸2/6/7/10#楼已开盘开盘

2018-10-19

9号楼,10号楼获取预售许可证:南房预字(2016)第268号

2018-10-19

塞纳北岸、温莎北郡3期开盘开盘

2018-10-19

1号楼,2号楼,3号楼,5号楼获取预售许可证:南房预字(2016)第227号

2018-10-19

依云堡1栋、2栋、3栋获取预售许可证:南房预字(2016)第178号

2018-10-19

温莎堡1栋、2栋、3栋获取预售许可证:南房预字(2016)第179号

2018-10-19

温莎北郡29栋、30栋、31栋、32栋、33栋、35栋 、36栋获取预售许可证:南房预字(2016)第140号

2018-10-19

白鹭南山1栋、5栋、6栋获取预售许可证:南房预字(2016)第080号

2018-10-19

白鹭南山2栋、3栋、7栋获取预售许可证:南房预字(2016)第053号

2018-10-19

白鹭后海1栋、2栋、3栋、5栋、6栋获取预售许可证:南房预字(2016)第046号

2018-10-19

10期新品12月27日开盘开盘

2018-10-19

9期新品11月29日开盘开盘

2018-10-19

白鹭中洲1栋、2栋、3栋、5栋、6栋获取预售许可证:南房预字(2015)第269号

2018-10-19

8期新品10月25日开盘开盘

2018-10-19

白鹭前湖2栋、3栋、6栋、7栋、8栋获取预售许可证:南房预字(2015)第226号

2018-10-19

白鹭北城1栋获取预售许可证:南房预字(2015)第175号

2018-10-19

塞纳右岸北1栋、2栋、3栋、5栋、6栋获取预售许可证:南房预字(2015)第176号

2018-10-19

白鹭北城2栋、3栋获取预售许可证:南房预字(2015)第141号

2018-10-19

塞纳右岸南1栋、2栋、3栋、5栋、6栋获取预售许可证:南房预字(2015)第142号

2018-10-19

温莎北郡20栋、26栋获取预售许可证:南房预字(2015)第078号

2018-10-19

温莎北郡25栋、27栋、28栋获取预售许可证:南房预字(2015)第056号

2018-10-19

温莎北郡21栋、22栋、23栋获取预售许可证:南房预字(2015)第033号

2018-10-19

温莎北郡3栋获取预售许可证:南房预字(2014)第165-1号

2018-10-19

温莎北郡6栋、8栋获取预售许可证:南房预字(2014)第193号

2018-10-19

12号楼获取预售许可证:南房预字(2014)第165号

2018-10-19

塞纳左岸18栋、19栋、21栋、22栋获取预售许可证:南房预字(2014)第158号

2018-10-19

温莎北郡5栋、10栋获取预售许可证:南房预字(2014)第147号

2018-10-19

塞纳左岸10栋获取预售许可证:南房预字(2014)第148号

2018-10-19

11号楼获取预售许可证:南房预字(2014)第134号

2018-10-19

9号楼获取预售许可证:南房预字(2014)第131号

2018-10-19

温莎北郡9栋获取预售许可证:南房预字(2014)第114号

2018-10-19

塞纳左岸6栋、7栋获取预售许可证:南房预字(2014)第106号

2018-10-19

温莎北郡1栋获取预售许可证:南房预字(2014)第075号

2018-10-19

塞纳左岸1栋、3栋获取预售许可证:南房预字(2014)第006号

2018-10-19

温莎小镇1栋、11栋、13栋获取预售许可证:南房预字(2013)第053号

2018-10-19

温莎小镇10栋,12栋获取预售许可证:南房预字(2013)第026号

2018-10-19

高迪山四区66号楼、82号楼、83号楼、86号楼、88号楼、89号楼、90号楼、92号楼、93号楼获取预售许可证:南房预字(2012)第139号

2018-10-19

温莎小镇9栋获取预售许可证:南房预字(2012)第098号

2018-10-19

温莎小镇6栋获取预售许可证:南房预字(2012)第090号

2018-10-19

温莎小镇3栋获取预售许可证:南房预字(2012)第084号

2018-10-19

温莎小镇2栋、5栋、7栋、8栋获取预售许可证:南房预字(2012)第070号

2018-10-19

高迪山三区103号楼,105号楼,110号楼,115号楼,120号楼获取预售许可证:南房预字(2012)第017号

A7

嘉和城-4室2厅2卫-92.6㎡ ( 东南 朝向 ) 在售

参考总价: 69万元/套

户型解读: 卧室:敞开衣帽间设计,让卧室变成巴黎SHOW场。 卫生间:双卫设计,各有私密空间。。 客厅:大开间,全明设计,采光通风俱佳。。 阳台:客厅还与阳台融汇一体,开辟更多空间。。

B5

嘉和城-4室2厅2卫-107.0㎡ ( 东南 朝向 ) 在售

参考总价: 80万元/套

户型解读: 卧室:敞开衣帽间设计,让卧室变成巴黎SHOW场。 其他:全明户型设计,南北通透。。 客厅:开阔大气的户型设计,想怎么变就怎么变。 阳台:大观景阳台与客厅相连接,畅想舒适生活。。

C7

嘉和城-4室2厅3卫-126.4㎡ ( 东南 朝向 ) 在售

参考总价: 95万元/套

户型解读: 卧室:卧室内设飘窗,视野开阔。。 其他:开阔大气的户型设计,想怎么变就怎么变。。 客厅:大客厅开间,友人欢聚、家人团聚都能宾主尽欢。。 阳台:大景观阳台,尽揽园林美景。。

嘉和城楼盘点评

510人评价了该楼盘
更多>>
综合评价 3.7

价格: 3.8 | 地段: 3.5 | 交通: 3.6 | 配套: 3.7 | 环境: 4.1

写点评
我的世界你不懂
我的世界你不懂
真想买

价格: 5 | 地段: 5 | 交通: 5 | 配套: 5 | 环境: 5

好楼盘,环境好,配套齐全

2018-10-19 12:44:29
只能点一次哟~有用 回复
碧圆自洁
碧圆自洁
有计划

价格: 3 | 地段: 4 | 交通: 5 | 配套: 4 | 环境: 4

物业费2.5元/㎡·月,价格还能接受,就看服务质量了。70年产权的房子,使用年限久,投资的话后期升值好出手。

2018-10-19 21:25:30
只能点一次哟~有用 回复
青衫隐隐
青衫隐隐
真想买

价格: 5 | 地段: 4 | 交通: 4 | 配套: 5 | 环境: 5

现在单价12000?没看错吧,真的假

2018-10-19 00:00:00
只能点一次哟~有用 回复

嘉和城周边配套

 • 周边楼盘
 • 学校医院
 • 道路交通
 • 餐饮娱乐
学校(0)
医院(0)
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
公交返回
获取路线 重选起点
 • 速度最快
 • 换乘最少
 • 步行最少
 • 不乘地铁
驾车返回
纽约客
获取路线 重选起点

相关资讯

更多>>
置业顾问覃水苗发布了一条嘉和城的抖房

置业顾问覃水苗发布了一条嘉和城的抖房

置业顾问李燕发布了一条嘉和城的抖房

[摘要] #三伏天 我住嘉和我不怕#

一次开盘109套,领跑南宁大平层

6月2日,嘉和城220-270㎡大平层产品高迪公馆迎来首次开盘,售出109套,震惊南宁楼市。当天售房现场排队火爆,为了抢到心仪的房源,甚至有客户凌晨4点就在售楼部门前等候!不少人感叹,嘉和城卖大平层都是供不应求! 1. 一次开盘卖109套220㎡以上大平层,南宁4套大平层,1套嘉和城 根据克而瑞地产

嘉和城房贷计算器

关注此楼盘也关注

效果图

国悦九曲湾

8300元/平米 兴宁

效果图

龙基传媒星城

8400元/平米 兴宁

效果图

联发君悦

10300元/平米 兴宁

效果图

联发尚筑

6700元/平米 兴宁

效果图

八桂凤凰城

4500元/平米 江南

南宁热门楼盘

盛天西城 10000元/平米 西乡塘

金投中心 17000元/平米 青秀

天健城 11000元/平米 西乡塘

南宁新盘

美的慧城 待定 西乡塘

碧桂园·新城之光 9800元/平米 西乡塘

御景山 待定 良庆

同价位楼盘

凤景湾

14000元/平米

青秀

查看详情

骋望天玺 9000元/平米 西乡塘

青秀万达广场 13000元/平米 青秀

远信大厦 6300元/平米 西乡塘

 • 对比
  楼盘对比
 • 纠错
  内容纠错
 • 入驻
  入驻焦点
 • 合作
  加盟合作
 • 置顶
  返回顶部

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比

楼盘点评

价格:
给价格打分 不错0
地段:
给地段打分 不错0
交通:
给交通打分 不错0
配套:
给配套打分 不错0
环境:
给环境打分 不错0

综合评分

0

自动计算评分结果

点评:

可输入200字(最少10个字)

提交点评
嘉和城 30-130㎡大城小铺买一层得两
广西嘉和置业集团有限公司 开发商 发布于2018-10-19 13:35
天怡房产 自媒体 发布于 2018-10-19 13:01
嘉和城 30-130㎡大城小铺买一层得两
广西嘉和置业集团有限公司 开发商 发布于 2018-10-19 13:35
天怡房产 自媒体 发布于2018-10-19 13:01
联系售楼处
微信扫码拨打
节省您的拨号时间
扫码拨打更省时间
400-032-4608164865
温家大堰 嘉德时代广场 自然岭 玉渊潭 龙垭镇 巴里坤马 钱圩镇 车门乡 黔江土家族苗族自治县 程庄路南口 覃家峪 保家镇 蜜汁叉烧 庄户中心村 箐口彝族仡佬族布依族乡 羊毛市胡同 技峰路 西后地 谷村村委会 苏布台乡 刀围 青朗侗族苗族乡 百里坊口 龙潭峪 雪林佤族乡
江苏早点加盟 早餐加盟网 健康早餐店加盟 酸奶加盟 早餐店 加盟
快餐早点加盟 河南早点加盟 早饭加盟 天津早点小吃培训加盟 早点加盟店10大品牌
全国连锁加盟 春光早点工程加盟 早点加盟小吃 连锁早餐加盟 东北早餐加盟
绿色早餐加盟 安徽早餐加盟 早餐面馆加盟 油条早餐加盟 我想加盟早点